PAMIĘTAJ
Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Art.34. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.
Art.35.1. Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:
1)dystrybutorem prowadzącym  jednostkę  handlu  detalicznego  o powierzchni sprzedaży  w rozumieniu    art.2    pkt 19    ustawy    z dnia    27 marca    2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.U.  z2020  r.  poz.  293, 471, 782, 1086 i 1378), wynoszącej co najmniej 400m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;
2)prowadzącym zakład przetwarzania;
3)odbierającym odpady  komunalne  od  właścicieli nieruchomości  lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, októrych mowa  w ustawie  z dnia  13 września 1996r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z2020 r. poz. 1439).
2. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych,  podzespołów  imateriałów  eksploatacyjnych,  stanowiących  część sprzętu, zktórego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

Art.37.1.  Dystrybutor  obowiązany  jest  do  nieodpłatnego  odbioru  zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw  domowych  w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. Dystrybutor,  dostarczając  nabywcy  sprzęt  przeznaczony  dla  gospodarstw domowych,  obowiązany  jest  do  nieodpłatnego  odbioru  zużytego  sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3. Dystrybutor  prowadzący  jednostkę  handlu  detalicznego  o powierzchni sprzedaży w rozumieniu  art.2  pkt19  ustawy  z dnia  27 marca  2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  wynoszącej  co  najmniej  400m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej  jednostce  lub  w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu  pochodzącego  z gospodarstw  domowych,  którego  żaden  z  zewnętrznych wymiarów  nie  przekracza  25cm,  bez  konieczności  zakupu  nowego  sprzętu przez naczonego dla gospodarstw domowych.
Art.41.1. Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu,który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierające go zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania.

Sklep przy ul. Sucholeska 1, 62-002 Suchy Las posiada powierzchnię 90m2.

Pamiętaj również, że:
1. zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami
2. posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub innemu podmiotowi uprawnionemu znajdującego się w bliskiej odległości. Informacje o działających na terenie danej gminy punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pochodzącego z gospodarstw domowych, podane są przez urząd gminy na stronie internetowej danego urzędu lub w inny sposób, zwyczajowo przyjęty w danej gminie.
Możesz je również sprawdzić na stronie internetowej www.elektroeko.pl

Na terenie Poznania i okolic:

Stałe punkty zbiórki elektrośmieci

 

 

Jeśli chcesz skorzystać z opcji nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
1. Zgłoszenie odbioru zużytego sprzętu należy wspisać w komentarzu (np. „Mam zużyty sprzęt do oddania”.. ) w formularzu zamówienia, podczas zamawiania nowego urządzenia tego samego rodzaju i pełniącego te same funkcje.
2. Przygotuj zużyty sprzęt do odbioru.
UWAGA!! Produkt recyklingowany musi być kompletny, odpowiednio zabezpieczony i wystawiony przed budynek na palecie.
3. Przed przekazaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do odbioru należy:
a) odłączyć urządzenie od wszelkich instalacji wodnych, gazowych czy elektrycznych;
b) opróżnić zawartość urządzenia, w tym wylanie wody z pralki, opróżnienie lodówki;
c) odpowiednio zabezpieczyć urządzenie na czas transportu.
4. Bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapewniony jest wyłącznie z miejsca dostawy nowego urządzenia. Bezpłatny odbiór nie obejmuje zniesienia towarów wielkogabarytowych - towary te są odbierane przez przewoźnika spod wskazanego w adresie kupującego budynku mieszkalnego, bez opcji zniesienia towaru z konkretnego lokalu przed budynek.
5. Przekazany do odbioru zgodnie z niniejszą procedurą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie podlega zwrotowi.


* Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym